AKTUELNE VESTI

     22.11.2012 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2012-oj GODINI

 

Vanredna skupština akcionara

 

Preuzmite poziv za skupštinu akcionara PDF podaci

 

     30.04.2012 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2011-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2011-oj godini (prilozi):

 

Finansijski izveštaj 2011. godine PDF podaci

 

Napomene uz finansijske izveštaje za 2011. godinu PDF podaci

Napomene uz finansijski izveštaj 1 PDF podaci

Napomene uz finansijski izveštaj 2 PDF podaci

 

Godišnji izveštaj Elkoka za 2011. godinu PDF podaci

 

Izveštaj revizora za 2011. godinu PDF podaci

 

ARHIVA VESTI

 - 2009

     18.09.2009 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2008-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2008-oj godini (prilozi):

 

- napomene uz finansijske izveštaje za 2008-u godinu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- obelodanjivanje (naslovna strana, bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima)

(strana 1) Preuzmite podatke ... PDF podaci

(strana 2) Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans uspeha

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans stanja

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o novčanim tokovima

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o promenama na kapitalu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- mišljenje revizora

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

* možete slobodno preuzeti objavljene dokumente izborom ponuđenog linka

 

 - 2008

     08.08.2008 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2007-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2007-oj godini (prilozi):

 

- odluka o usvajanju godišnjeg obračuna preduzeća za 2006-u godinu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- obelodanjivanje (naslovna strana, bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima)

(strana 1) Preuzmite podatke ... PDF podaci

(strana 2) Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans uspeha

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans stanja

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o novčanim tokovima

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o promenama na kapitalu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- napomene uz finansijske izveštaje

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

* možete slobodno preuzeti objavljene dokumente izborom ponuđenog linka

 

     24.07.2008 OBJAVLJENE INFORMACIJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE U 2008-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o odlukama skupštine u 2008-oj godini:

 

- odluka o usvajanju godišnjeg obračuna preduzeća za 2008-u godinu i druge odluke

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

 - 2007

     14.08.2007 OBJAVLJENE INFORMACIJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE U 2006-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2006-oj godini (prilozi):

 

- odluka o usvajanju godišnjeg obračuna preduzeća za 2006-u godinu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- obelodanjivanje (naslovna strana, bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima)

(strana 1) Preuzmite podatke ... PDF podaci

(strana 2) Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans uspeha

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans stanja

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o novčanim tokovima

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o promenama na kapitalu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- revizorski izveštaj

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- napomene uz finansijske izveštaje

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

* možete slobodno preuzeti objavljene dokumente izborom ponuđenog linka

 

     28.05.2007 GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

 

Na osnovu clana 276. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Privrednog društva za proizvodnju elektroprovodnika „Elkok“ a.d. Kosjerić

 

SAZIVA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

 

Sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Elkok“ a.d. održace se dana 29. 06. 2007.g. sa pocetkom u 12 čas. u prostorijama za sastanke Društva, u ul. Olge Grbic br.3. u Kosjericu.

Upravni odbor Društva utvrdio je sledeci dnevni red Skupštine akcionara:

 

  1. Otvaranje sednice; izbor predsednika skupštine; imenovanje zapisnicara, overaca zapisnika i clanova komisije za glasanje; izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata ovlašcenim punomocnicima akcionara.

  2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2006.g.

  3. Izveštaj i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva.

  4. Donošenje odluke o utvrdivanju isteka mandata dosadašnjih clanova Upravnog odbora i izbor novog Upravnog odbora od sedam clanova.

  5. Izbor clanova Nadzornog odbora.

  6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2007.g.

  7. Razmatranje i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Skupštine Društva.

  8. Razno.

 

Pravo ucešca u odlucivanju na Skupštini akcionara mogu ostvariti akcionari ako poseduju najmanje 2000 akcija licno ili preko punomocnika

Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno preko punomocnika putem punomocja, s tim što moraju predstavljati akcionare koji zajedno imaju najmanje 2000 akcija.

Obrazac punomocja svaki akcionar može preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana od 9 do 14 casova.

Akcionar je dužan da svoje ucešce u radu Skupštine prijavi namanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine, Opštoj službi.

Svakom akcionaru koji zahteva, Društvo ce omoguciti, radnim danom od 10 do 14 casova, u periodu od 18. do 22. juna 2007.g. razgledanje finansijskog izveštaja o poslovanju i drugog, a u skladu sa Osnivackim aktom Društva, na osnovu cl. 281. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

 

Upravni odbor Privrednog

društva „Elkok“a.d.

 

- poziv na Godišnju Skupštinu Akcionara

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

 - 2006

     21.09.2006 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2005-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2005-oj godini (prilozi):

 

- obelodanjivanje (naslovna strana, bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima)

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans uspeha

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- bilans stanja

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o novčanim tokovima

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o promenama na kapitalu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- revizorski izveštaj

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- napomene uz finansijske izveštaje

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

* možete slobodno preuzeti objavljene dokumente izborom ponuđenog linka

 

 - 2005

     21.10.2005 POSTAVLJENA NOVA VERZIJA SAJTA NA ENGLESKOM JEZIKU

 

Sada je dostupna i engleska verzija sajta.

 

     06.09.2005 OBJAVLJENE DODATNE INFORMACIJE O TEŽINI PROIZVODA

 

Uvedena je dodatna kolona sa informacijom o masi proizvoda (kg/km) zbog boljeg informisanja kupaca o tehničkim karakteristikama proizvoda.

 

     26.07.2005 OBJAVLJENE INFORMACIJE O POSLOVANJU FIRME U 2004-oj GODINI

 

U skladu sa zakonom ELKOK AD objavljuje podatke o poslovanju u 2004-oj godini (prilozi):

 

- obelodanjivanje (naslovna strana, bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima)

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- izveštaj o promenama na kapitalu

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

- revizorski izveštaj

Preuzmite podatke ... PDF podaci

 

* možete slobodno preuzeti objavljene dokumente izborom ponuđenog linka

 

     25.07.2005. POSTAVLJENA NOVA VERZIJA SAJTA

 

Posle par godina od pojavljivanja firme Elkok na internetu, predstavljamo Vam novu i unapređenu verziju sajta.